22 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1858/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.