Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcia dla osób niesamodzielnych.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.