11 marca 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

14 projektów z zakresu pozostałych form wsparcia spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

2 projekty z zakresu resocjalizacja spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Szczegółowe wykazy projektów tj. listy projektów, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu znajdują się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.