Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-04-18
28.02.2018
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
13 lutego 2018 r. Uchwałą nr 5056/2018 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania jeden projekt nr RPOP.01.01.00-16-0024/16. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
 
23.01.2018
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
15 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 4919/2018 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania projekty nr RPOP.01.01.00-16-0009/16 oraz RPOP.01.01.00-16-0034/16. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista wniosków wybranych do dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
Uchwałą nr 2771/16 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 października 2016 r. został wybrany do dofinansowania w ramach I naboru działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 kolejny projekt. W załączeniu Zaktualizowana lista ocenionych projektów (wybranych do dofinansowania)
Listy projektów wybranych do dofinansowania - I nabór do działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020
9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2483/2016 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.
Spośród 27 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.
Lista wniosków przekazanych do oceny formalnej
15 czerwca 2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej weryfikacji: Spośród 54 prawidłowo złożonych wniosków, 31 wniosków zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej, natomiast 23 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapuWyjaśnienie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakresie kosztów kwalifikowalnych działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020
W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez Wnioskodawców w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020, na posiedzeniu w dniu 31 marca b.r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyjaśnienie, dotyczące kwalifikowalności wydatków w zakresie kategorii koszty personelu.

Wskazana w załączniku nr 6 Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2104-2012. Zakres EFRR do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres: EFRR (wersja 10) w ramach działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwachRPO WO 2014-2020 kategoria wydatków  koszty personelu obejmuje możliwość finansowania kosztów personelu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020. Zapis w liście wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 cyt.: "Dopuszczone jest finansowanie kosztów personelu zatrudnionego na podstawie umowy o prace oraz umowy zlecenia." nie wyklucza innych form zatrudnienia ujętych w ww. Wytycznych. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza nabór w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).
Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR). W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego [1]

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009) [1] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.[2]:
 • badań naukowych i przemysłowych,
 • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
 • linii pilotażowych,
 • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
 • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
 • pierwszej produkcji [3].
[2] Nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.
[3] Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: -        Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %; -        Średnie przedsiębiorstwa: 45 %; -        Duże przedsiębiorstwa: 35 %. Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1075).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla pierwszego naboru do działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach wynosi w łącznej kwocie 21 710 000,00 EUR[4], pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków. Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego wniosków o dofinansowanie lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego.
[4] Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 94 722 901,00 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór (1Euro = 4,3631 PLN).
 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu
 1. Etapy konkursu (EFRR);
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR);
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR);
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR);
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców;
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców;
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020;
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020;
 10. Opracowanie „Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa Opolskiego z wyszczególnieniem”;
 11. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój;
 12. Wzór opinii o innowacyjności;
 13. Wykaz czasopism naukowych opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 10).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 10. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów. inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 13. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.
 14. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020.
 15. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 16. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 17. Lista sprawdzająca do autokorekty w zakresie stosowania PZP.
 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z późn. zm., wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs - IP RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, IP RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą: -     E – maila: info@ocrg.opolskie.pl -     Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661 -     Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Linki

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-85-1_1_innowacje_w_przedsiebiorstwach.html  

Zamieszczono w dniu: 2016-03-11