8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1781/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 10]. W dokumencie m.in. zatwierdzono/zaktualizowano kryteria wyboru projektów i listę wydatków kwalifikowanych dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych;
  • 4.1 Mała retencja;
  • 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi;
  • 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura;
  • 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych;
  • 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej;
  • 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.