8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1782/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 9]. W dokumencie m.in. zaktualizowano kryteria wyboru projektów i listę wydatków kwalifikowanych dla niżej wymienionych działań:

  • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi),
  • 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.