W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach podziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej oraz działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zostało złożonych 129 wniosków.

W dniach 9 i 29 lutego 2016 r. zgodnie z Regulaminem pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach RPO WO 2014-2020, komisja kwalifikacyjna dokonała weryfikacji wniosków złożonych w ramach w/w działań/poddziałań, pod kątem spełniania warunków dotyczących wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego (minimum 3-letniego) lub wymaganych uprawnień jak i wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WO 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny komisja kwalifikacyjna dokonała pozytywnej oceny łącznie 89 wniosków.

Propozycja Wykazu kandydatów na  ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w działań/poddziałań została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 8 marca 2016 r. Wykaz kandydatów na ekspertów dostępny jest w zakładce O programie >> Baza ekspertów oceniających projekty >> Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów.