Aktualności

Startujemy z kolejnym badaniem ewaluacyjnym !

Ewaluacja mid-term jest badaniem wykonywanym w połowie trwania okresu programowania.  Jej głównym zadaniem jest ocena stopnia osiągnięcia celów zapisanych w programach operacyjnych. Badanie dostarczy wiedzy o tempie osiągania tych celów,  a więc również o skuteczności wdrażanego wsparcia.

Wiedza pochodząca z badania pozwoli wypracować rozwiązania w zakresie dostosowań służących lepszemu osiąganiu ostatecznych celów interwencji, a zgromadzone w ewaluacji dowody dają podstawę do ich wdrożenia.

więcej na temat badania mid-term tutaj

Efektem ewaluacji będzie:

  • ocena postępów w realizacji celów szczegółowych Programu (m.in. poprzez analizę założonych wartości wskaźników pośrednich 2018/2019 i zaprognozowanie docelowych wartości wskaźników w roku 2023);
  • ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020;
  • analiza potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach, których może dojść do realokacji środków, ich potrzeb oraz gotowości do wdrożenia dodatkowych środków wynikających z przeprowadzanej korekty szczególnie w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i trendów.
  • wypracowanie rekomendacji w zakresie ukierunkowania inwestycji w wyniku zarządzania środkami rezerwy wykonania po dokonaniu śródokresowego przeglądu wyników.

Czas trwania ewaluacji: od 21.09.2018 do 30.06.2019.

Ewaluację mid- term przeprowadzi:

konsorcjum EVALU Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz ECORYS Polska Sp. z o.o. – partner konsorcjum.