29 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1763/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.