29 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4989/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 4335/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2017 r., zmieniającej uchwałę nr 4334/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/16 dla subregionów: kędzierzyńsko-kozielskiego, brzeskiego i południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko-kozielskiego, brzeskiego i południowego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów