18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4828/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.04.01.00-IZ.00-16-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom, działania 4.1 Mała retencja zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.