W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 5.3.1 (od 03.10.2016 – 10.10.2016 r.) pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia procedury odwoławczej w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.