Pytania do postępowań konkurencyjnych

Pytania do postępowań konkurencyjnych

Pytania dot. Działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim – nabór listopad 2023 r.

 

Pytania dot. Działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim – nabór luty/marzec 2024 r.

 

Pytania dot. Działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu – nabór marzec 2024 r.

 

Pytania dot. Działania 2.4 Gospodarka wodno – ściekowa

 

Pytania dot. Działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej w województwie opolskim

 

Pytania dot. Działania 3.1 Mobilność miejska

 

Pytania dot. Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT

 

Pytania dot. Działania 4.2 Mobilność mieszkańców

 

Pytania dot. Działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

 

Pytania dot. Działania 5.6  Edukacja przedszkolna FEO 2021-2027

 

Pytania dot. Działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – nabór grudzień 2023 r.

 

Pytania dot. Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa – nabór listopad 2023 r.

 

Pytania dot. Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa – nabór maj/czerwiec 2024 r.

 

Pytania dot. Działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich i 10.4 Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki na obszarach innych niż miejskie

 

Pytania dot. Działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich

 

Pytania dot. Działania 10.5 Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie