Wymogi względem członka/zastępcy członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wymogi względem członka/zastępcy członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Kryteria, którymi powinny kierować się podmioty delegujące swoich przedstawicieli do udziału w pracach KM RPO WO 2014-2020 oraz organizacje pozarządowe biorące udział w postępowaniu służącemu wyłonieniu do składu gremium ich przedstawicieli:
1. Wymóg dotyczący posiadania doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji RPO WO 2014-2020.
2. Tzw. miękkie kompetencje swoich reprezentantów, które umożliwią im efektywne sprawowanie swoich funkcji w KM RPO WO, które oznaczają w szczególności:

a) zdolności analityczne i komunikatywność;
b) samodzielność oraz kreatywność;
c) umiejętność pracy w zespole;
d) gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy;
e) umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów;
f) umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM RPO WO 2014-2020 od środowisk, które członek/zastępca członka reprezentuje.

3. Ponadto w procesie wyboru kandydatów, należy uwzględnić równość mężczyzn i kobiet oraz zapobiegać wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię albo światopogląd, niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną zgodnie z art. 7 rozporządzenia ogólnego1.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.