Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej – I nabór do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020

2 lutego 2016 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków.

Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny:

Spośród 54 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, 50 wniosków zostało ocenionych pozytywnie,
natomiast 4 wnioski zostały ocenione negatywnie/pozostawione bez rozpatrzenia.

W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

Lista projektów po ocenie merytorycznej