Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020, informujemy, że 11 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 29 stycznia 2016 r.