Lista wniosków przekazanych do oceny formalnej – I nabór do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020

17 grudnia 2015 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zakończyło weryfikację wymogów formalnych wniosków.

Poniżej przedstawiamy wyniki tej weryfikacji:

Spośród 104 prawidłowo złożonych wniosków 59 wniosków zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej, natomiast 45 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu