W związku z zapisem sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 informujemy, że 7 grudnia 2015 r. została uruchomiona strona internetowa: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych od 1 stycznia 2016 r. beneficjenci mają obowiązek upubliczniania na stronie internetowej http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

Powyższe dotyczy beneficjentów, w przypadku których udzielono zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto.