Komunikat do naborów 9.1.1, 9.1.2, 9.1.5, 9.2.1, 8.3 (konkursowy i pozakonkursowy) – dotyczy ograniczenia technicznego w sekcji V generatora wniosków RPO WO 2014-2020


Komunikat dotyczący ograniczenia technicznego w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY) – w zakresie wydatków rozliczanych ryczałtowo (projekt do 100 tys. EUR) wniosku o dofinansowanie RPO WO 2014-2020 – dotyczy ogłoszonych naborów w ramach działań/ poddziałań 9.1.1, 9.1.2, 9.1.5, 9.2.1, 8.3 (konkursowy i pozakonkursowy)

W związku z ograniczeniem technicznym w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY) pkt 5.2 w zakresie kwot ryczałtowych proponuje się przyjąć następujący sposób postępowania.

Z uwagi na brak funkcjonalności w generatorze, która pozwoliłaby wpisać w oddzielnych wierszach poszczególne wskaźniki dla wydatków rozliczanych ryczałtowo (aktualnie istnieje możliwość wpisania tylko jednej wartości wskaźnika niezależnie od ilości wpisanych wskaźników) zaleca się, aby:

  • w pkt 5.2 Kwota ryczałtowa w polu “Nazwa wskaźnika” należy wskazać, iż nazwy i wartości wskaźników zostały opisane w odpowiednich zadaniach w pkt.5.1,
  • w pkt 5.1 Zakres rzeczowy w danym zadaniu, w polu “Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji” obok opisu zgodnego z instrukcją należy dopisać właściwe wskaźniki wraz z przyporządkowanymi wartościami.

Powyższe należy traktować jako rozwiązanie czasowe, do momentu wprowadzenia usprawnień technicznych, pozwalających na odpowiednie uzupełnienie danych we wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji rozwiązania ww. problemu niezwłocznie w formie komunikatu zostanie przedstawiona odpowiednia informacja na stronie Programu.