W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono Listę projektów złożonych w ramach naboru nr FEOP.06.02-IP.02-001/24 dla działania 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027.