Pierwszy pozytywnie zaopiniowany wniosek dotyczący infrastruktury B+R organizacji badawczych w Programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dn. 8 kwietnia 2024 r. pismem o sygnaturze DRP-IIb.5117.5.2023.AW.BJ.4 przekazało informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez stronę rządową pierwszego wniosku dotyczącego przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej.

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Opolskiego, w programie regionalnym FEO 2021-2027 organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, z udziałem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4 do Kontraktu.

Aktualnie w procesie opiniowania przedsięwzięć przez stronę rządową prowadzonym z udziałem zespołu ekspertów powołanego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki – pozostają jeszcze 2 wnioski dla przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej.

Wykaz przedsięwzięć pozytywnie zaopiniowanych będzie sukcesywnie aktualizowany. 

Przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowane będą formalnie uprawnione do ubiegania się o wsparcie w trybie konkurencyjnym w ramach programu FEO 2021-2027. Na dofinansowanie projektów w działaniu 1.3 Infrastruktura B+R organizacji badawczych przeznaczono 21,5 milionów EUR. Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym działaniu obejmować będzie przedsięwzięcia dotyczące rozwoju oraz prac B+R organizacji badawczych m.in. poprzez unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia poziomu jej komercyjnego wykorzystania.

Zestawienie pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę rządową fiszek przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej przekazanych do opinii strony rządowej zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Opolskiego  – według stanu na dzień 4 kwietnia 2024 r.

Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego stanowi umowę zawartą pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (przedstawicielem strony rządowej) a Zarządem Województwa Opolskiego (strona samorządowa), będącym Instytucją Zarządzającą programem regionalnym FEO 2021-2027.

Dokument został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 6366/2022 z 24 stycznia 2022 roku oraz stanowił podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu FEO 2021-2027.

Kontrakt został podpisany 15 marca 2022 roku przez stronę rządową i samorządową, tj. ówczesnego Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Opolskiego.

Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego

Kontrakt został zmieniony Aneksem nr 1 zawartym 29 maja 2023 r. w oparciu o art. 14ra ust. 3 i 4 w związku z ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, co wynikało z zakończenia negocjacji oraz zatwierdzenia zapisów programu FEO 2021-2027 przez KE.

Aneks nr 1 do Kontraktu Programowego dla Województwa Opolskiego