UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC, LISTA ZAMKNIĘTA.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. ABC zamówień publicznych w projektach unijnych.

Celem cyklu szkoleń w zakresie zamówień publicznych w projektach UE jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z najistotniejszymi zagadnieniami z zakresu obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki szkoleniom uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę m. in. z zakresu zasad praktycznego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych, umiejętności tworzenia podstawowych dokumentów zamówienia.

Dzięki szkoleniu pt. ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH UNIJNYCH każdy z uczestników zapozna się m.in. z :

  • systematyką ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m. in. zakresem podmiotowym i przedmiotowym stosowania ustawy, zasadami udzielania zamówień w projektach UE, rodzajami zamówień, progami w zamówieniach publicznych;
  • trybami udzielania zamówień publicznych, w tym m. in. trybami stosowanymi
    w zamówieniach krajowych, trybami unijnymi;
  • zasadami udzielania zamówień, w tym m. in. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji, bazą konkurencyjności, przejrzystością postępowania, uzyskiwaniem najlepszej jakości w ramach posiadanych środków, uzyskiwaniem najlepszych efektów zamówienia, jawnością postępowania;
  • podstawowymi informacjami nt. zielonych zamówień publicznych (ang. Green public procurement – GPP) – regulacje prawne, korzyści z wdrażania polityki zielonych zamówień publicznych;
  • podstawowymi informacjami dot. zasady DNSH (ang. Do No Significant Harm -DNSH) – ramy prawne dla DNSH, praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” na różnych etapach realizacji przedsięwzięć wspieranych środkami UE.

Realizator szkolenia: „Kancelaria Doradcza PROGRESSIO Przemysław Kuderczak”

Prowadzący szkolenie: Przemysław Kuderczak

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w temacie zamówień publicznych. Ekspert/doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Szkoleniowiec w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (przeprowadził ponad 130 godzin wykładowych) oraz czterech edycji studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował około 4000 h szkoleniowych, wykładowych oraz doradczych.

Szkolenie odbędzie się w terminie 14 marca 2024 r. (czwartek) w godz. 9.00 – 14.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Hallera 9 w Opolu.

Szkolenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń (limitowana liczba uczestników – maks. 50 osób).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresemeuropejskie@opolskie.pl

tel.: 77 54 16 279; 77 54 16 237