Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu rozpoczyna realizację projektu pn. „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”.

Dzięki takim działaniom jak: szkolenia, spotkania, doradztwo, wizyty studyjne itp., skierowanym do instytucji zajmujących się pomocą, integracją i ekonomią społeczną:

📍 502 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem świadczonym przez ROPS.
📍 477 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, dzięki wsparciu EFS+ świadczonemu przez ROPS podniesie kwalifikacje.
📍 41 JST zostanie objętych doradztwem w zakresie przygotowania i realizacji Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI)
📍 50% JST zostanie objętych wsparciem w zakresie wspomagania więzi rodzinnych
📍70% JST zostanie objętych wsparciem w zakresie ekonomii społecznej i wsparcia PES
📍70 % JST szczebla powiatowego zostanie objętych wsparciem w zakresie pieczy zastępczej
a) ze środków europejskich w kwocie 8 278 835, 83 zł
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 1 753 684,57 zł

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://es.rops-opole.pl