Konferencja na zakończenie realizacji unijnego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 „Przebudowa Polderu Żelazna” odbyła się dziś w Opolu. Organizatorem konferencji było Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – RZGW w Gliwicach.

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę istniejących już urządzeń wodnych oraz budowę nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu i rezerwy powodziowej.

Prace budowlano-montażowe objęły m.in.:
• przebudowę wału polderowego „Polder Żelazna”,
• modernizację pompowni „Żelazna”,
• przebudowę wału polderowego „Opole”,
• budowę wału polderowego „Sławice-Żelazna”
• przebudowę wału polderowego „Żelazna”,
• modernizację infrastruktury technicznej.

Celem projektu jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Odry: gminy Opole, m.in. terenu specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Północnej, terenów zamieszkałych przy ul. Partyzanckiej, obwodnicy północnej miasta, dzielnicy Sławice oraz Żelaznej (gmina Dąbrowa), przed wodami powodziowymi rzeki. Przebudowa obiektów polderu ma także polepszyć warunki użytkowania gruntów zlokalizowanych na jego terenie.

Projekt zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo naszego regionu związane z ewentualnymi klęskami żywiołowymi.

Unijne dofinansowanie projektu wyniosło ponad 64 miliony zł.