Projekt III edycji projektu „NieSamiDzielni” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz 41 partnerów został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako Instytucji Zarządzającej unijnymi funduszami w naszym regionie i oczekuje obecnie na ocenę ekspertów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych – ma to pomóc w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego, a także doprowadzić do zmniejszenia poziomu ubóstwa w regionie.

W projekcie znalazły się m.in.: mieszkania wspomagane, dom dziennego pobytu, Marszałkowski Kurier Społeczny, usługi opiekuńcze, w tym sąsiedzkie i asystenckie dla osób niesamodzielnych, usługi door-to-door dla osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, usługi z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, poradnictwo, usługi psychologiczne i terapeutyczne, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej, działania regionalne z zakresu m.in. aktywizacji społecznej seniorów, kolejna kawiarenka społeczna, usługi poradnictwa prawnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, warsztaty dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, usługi rehabilitacji społecznej i zdrowotnej i inne.

Wsparciem zostaną objęte osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie województwa opolskiego.

Poprzednie edycje projektu pozwoliły na poprawę jakości życia zarówno osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, jak i osób z ich otoczenia.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Całkowity koszt poprzednich edycji projektu wyniósł ponad 26 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to blisko 22 i pół mln. zł.

Najnowsza edycja – po zatwierdzeniu wniosku – będzie dofinansowana z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, a powinna wystartować 1 stycznia 2024 r.