Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności projektów (operacji)/działań z Kartą praw podstawowych

Zgłoszenie podejrzenia niezgodności projektów (operacji)/działań z Kartą praw podstawowych odbywa się zgodnie z zasadami  opisanymi w dokumencie pn. Procedura składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Dokument opracowany został na podstawie „Samooceny spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych w Polsce” i został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 10875/2023 z dnia 6 listopada 2023r.

Podejrzenia o niezgodności z Kartą praw podstawowych projektów (operacji), działań związanych z wdrażaniem FEO 2021-2027 są zgłaszane w formie pisemnej w zależności od wskazanej sytuacji na adres:

1) W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z/decyzji o dofinansowaniu projektu podjętej przez Instytucję Zarządzającą:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programowania Funduszy Europejskich
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Pani Katarzyna Trumpus
Koordynator ds. Karty praw podstawowych
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP”

2) W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z/decyzji o dofinansowaniu projektu podjętej przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu);

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25 c
45-315 Opole
Pani Monika Niedbał
Koordynator ds. Karty praw podstawowych
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP”

3) W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z/decyzji o dofinansowaniu projektu podjętej przez Instytucję Pośredniczącą (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki);

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
Pani Aleksandra Fuk
Koordynator ds. Karty praw podstawowych
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP”

4) W przypadku zgłaszania wniosków o podejrzeniu niezgodności projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą lub działań Instytucji Zarządzającej związanych z wdrażaniem FEO 2021-2027

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Rzecznik Funduszy Europejskich
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Pani Aleksandra Świerczyńska
z dopiskiem „Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP”

W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie złożone do niewłaściwej instytucji, przykładowo wpłynie do Instytucji Zarządzającej, a dotyczyć będzie projektu wybranego do dofinansowania w ramach działania wdrażanego przez Instytucję Pośredniczącą lub dotyczyć będzie niezgodności działań Instytucji Pośredniczącej i zostanie zgłoszone do Instytucji Pośredniczącej, wówczas takie zgłoszenie zostaje przekazywane według właściwości do odpowiedniej instytucji.

 

W zależności od potrzeb komunikacyjnych Zgłaszającego istnieje możliwość zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych:

1) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza:

1. Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektu lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu z Kartą praw podstawowych (KPP),

2. Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów realizowanych przez IZ/IP lub działań IZ/IP związanych z wdrażaniem programu z Kartą praw podstawowych (KPP)

2) poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word

1. Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektu lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu z Kartą praw podstawowych (KPP),

2. Formularz zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów realizowanych przez IZ/IP lub działań IZ/IP związanych z wdrażaniem programu z Kartą praw podstawowych (KPP)

oraz przesłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePuap lub na adres mailowy:

 koordynatorzy@opolskie.pl– Koordynatorzy Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027,
•  koordynatorzy@ocrg.opolskie.pl – Koordynatorzy Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)
•  koordynatorzy@wup.opole.pl – Koordynatorzy Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu)
rzecznikfunduszy@opolskie.pl – Rzecznik Funduszy Europejskich

Jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych Zgłaszającego istnieje możliwość zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych:

1) ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu z:

• Koordynatorem ds. Karty praw podstawowych w siedzibie Departamentu Programowania Funduszy Europejskich przy Krakowskiej 38 w Opolu (nr telefonu: 77 54 16 213, pok. 115),

• Rzecznikiem Funduszy Europejskich w siedzibie przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu (nr telefonu: 504 825 581, pok. 4),

• Koordynatorem ds. Karty praw podstawowych w siedzibie  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Głogowskiej 25 c w Opolu, (nr telefonu: 77 44 16 678, parter, pokój nr 24),

• Koordynatorem ds. Karty praw podstawowych w siedzibie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przy Krakowskiej 38 w Opolu (nr telefonu: 77 403 36 98, pokój na parterze),

2) osobiście poprzez skorzystanie z formularza, który będzie dostępny do pobrania w/u:

• Instytucji Zarządzającej – w siedzibie Departamentu Programowania Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu, I piętro, pok. 115,

• Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Głogowskiej 25 c w Opolu, parter, pokój nr 24.

• Instytucji Pośredniczącej – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – siedzibie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przy Krakowskiej 38 w Opolu (nr telefonu: 77 403 36 98, pokój na parterze),

• Rzecznika Funduszy Europejskich – w siedzibie przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu, parter, pok. 4.

UWAGA !!!

Zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności projektu (operacji)/działań z Karta praw podstawowych zostanie zarejestrowane i rozpatrzone jeżeli będzie spełniało warunki formalne tj. wszystkie obligatoryjne punkty dokumentu zostaną wypełnione w sposób umożliwiający identyfikację wymaganych danych.


Analiza przepisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie wsparcia FEO 2021-2027

Zgodnie z dokumentem pn. „Samoocena spełnienia warunku, skuteczne stosowanie    i wdrażanie Karty Praw Podstawowych w Polsce” poniżej wskazano artykuły Karty praw podstawowych związane z zakresem wsparcia możliwym do realizacji w FEO 2021-2027. Powinny one w sposób szczególny być brane pod uwagę w trakcie wyboru i realizacji projektów:

• art. 7 Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego,
• art. 8 Ochrona danych osobowych,
• art. 11 Wolność wypowiedzi i informacji,
• art. 14 Prawo do nauki,
• art. 17 Prawo własności,
• art. 20 Równość wobec prawa,
• art. 21 Niedyskryminacja,
• art. 22 Różnorodność kulturowa, religijna i językowa,
• art. 23 Równość kobiet i mężczyzn,
• art. 24 Prawa dziecka,
• art. 25 Prawa osób w podeszłym wieku,
• art. 26 Integracja osób niepełnosprawnych,
• art. 37 Ochrona środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące spełnienia w programie regionalnym FEO 2021-2027 zapisów Karty praw podstawowych zostały zawarte w dokumencie pn. Analiza praw  i wolności określonych w KARCIE PRAW PODSTAWOWYCH (KPP), szczególnie powiązanych ze wsparciem planowanym w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027)

Należy podkreślić, że zapisy Karty praw podstawowych w całości powinny być przestrzegane podczas realizacji projektów w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027. Wskazana powyżej analiza służy zwróceniu uwagi na najbardziej właściwe, ze względu na charakter oferowanego w FEO 2021-2027 wsparcia artykuły dokumentu.