Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. art. 48  pkt. 2. każda instytucja zarządzająca wyznacza dla każdego programu specjalistę ds. komunikacji.
Sieć specjalistów ds. komunikacji służy do wymiany informacji na temat działań w zakresie widoczności, przejrzystości i komunikacji Funduszy Europejskich.
W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 funkcję tą pełni Pan Bartosz Dąbrowski, pracownik Referatu Promocji Departamentu Wdrażania Fununduszy Europejskich.