Przypominamy, że do czasu uruchomienia pierwszych naborów FEO 2021-2027 podmioty, które są zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021- 2027, a obecnie rozpoczynają bądź planują rozpoczęcie realizacji projektów, w tym udzielanie zamówień publicznych, zobowiązane są zamieszczać ogłoszenia o zamówieniu w Bazie konkurencyjności oraz prowadzić całą procedurę poprzez Bazę konkurencyjności, w tym pozyskiwać oferty od wykonawców.
UWAGA: Brak możliwości pozyskania ofert inną drogą niż przez BK2021.

Informacja dla ogłoszeniodawców perspektywy 2021-27:

Uwaga! Przypominamy że zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021. Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

Kwestie techniczne:
-dedykowany nr naboru: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21 – taki sam dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów,
-tytuł naboru – powinien zawierać odniesienie do perspektywy finansowej 2021-2027,
-zasady merytoryczne w zamówieniach publicznych – wg Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wytycznych stosować rozwiązania wynikające z obecnie obowiązujących regulacji,
Niniejsza rekomendacja  wydana jest na podstawie stanowiska Ministerstwa Funduszy I Polityki Regionalnej, DKF-IV.6517.14.2021.PW z dnia 16.04.2021 r.  oraz zaktualizowana po wejściu w życie ww. wytycznych.
Link do wcześniejszej rekomendacji IZ RPO WO