W dniu 06.12.2022 r. miało miejsce oddanie do użytku inwestycji, która realizowana była w ostatnim czasie na terenie gminy Dobrodzień, tj. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Dobrodzieńska  w ramach zadania  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”. W uroczystym otwarciu wzięli udział Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Agnieszka Ślusarz.

Prace obejmowały budowę i remont kanalizacji sanitarnej w:

Dobrodzieniu wzdłuż ulic: Chłopskiej, Cmentarnej, Stein, Moniuszki, Gładysza, Wojska Polskiego-Szemrowicka;
oraz Ligocie Dobrodzieńskiej.

Gmina Dobrodzień to aktywny beneficjent Funduszy Europejskich. W ramach programu regionalnego jako lider i partner zrealizowała 6 unijnych projektów na łączną sumę dofinansowania z UE ponad 9 mln zł.

Projekt został zrealizowany w ramach działania  5.04 Gospodarka wodno-ściekowa, a unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 2 450 177,34 zł co stanowiło 64,99% ogólnej wartości projektu.

W ramach RPO WO 2014-2020 w ramach w/w działania wybudowano 2 oczyszczalnie oraz rozbudowano i zmodernizowano 4. Długość wybudowanej, przebudowanej sieci wodociągowej oraz sanitarnej -85 km. Natomiast ogólna wartość dofinansowania projektów wyniosła blisko 62 mln zł.

Dobrodzień