28 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 8344/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Jednocześnie, 28 listopada 2022 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 8345/2022 zwiększył alokację dla przedmiotowego naboru i dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 oraz skład komisji oceny projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.