Procedura wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

2 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął procedurę wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027 zainicjowała proces wyznaczenia składu Komitetu i tym samym przystąpi do formalnego procesu zapraszania podmiotów do składu KM FEO 2021-2027.

Zarząd Województwa Opolskiego, kierując się dyspozycją wynikającą z Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 informuje, że w odniesieniu do osób wyznaczonych do składu KM FEO 2021-2027 obowiązuje wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, który oznacza, że danej osobie nie można zarzucić zachowania sprzecznego z normami moralnymi, etycznymi lub prawnymi. Jednocześnie osoby wyznaczone do składu KM FEO 2021-2027 powinny spełniać następujące wymogi:

  1. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji FEO 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEO 2021-2027,
  2. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie FEO 2021-2027,
  3. posiadanie ogólnych kompetencji umożliwiających sprawowanie funkcji w KM FEO 2021-2027, w szczególności:
  • zdolności analityczne i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
  • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM FEO 2021-2027 od środowisk, które przedstawiciel podmiotu wchodzącego w skład KM FEO 2021-2027 reprezentuje.

Przyjęta struktura Komitetu została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich instytucji państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, w tym m.in partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. W związku z powyższym, IZ FEO 2021-2027 wystosuje zaproszenia do ww. instytucji i podmiotów w celu wyznaczenia przedstawicieli do prac w KM.