5 września 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020.

Lista dot. ocenionego projektu wybranego do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.