Flaga PolskaPrzedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 od km 48+648 do km54+601, wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku inwestycji.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414,
– poszerzenie korpusu drogowego,
– budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego,
– budowę poboczy oraz chodnika,
– budowę przejść dla pieszych,
– przebudowę zatok autobusowych z miejscem na wiaty,
– budowę miejsca postoju pojazdów oraz miejsca wypoczynku podróżnych,
– przebudowę i budowę zjazdów, przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami,
– przydrożnych rowów,
– przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym układem drogowym,
– budowę murów oporowych, oświetlenia, odwodnienia, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome),
– urządzenie zieleni,
– montaż monitoringu.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz powstania bezpośrednich materialnych efektów w postaci 2,55 km wybudowanych dróg wojewódzkich, 3,16 km przebudowanych dróg wojewódzkich.

Flaga Wielkiej Brytanii

The subject of the investment was the reconstruction of the provincial road No. 414 from km 48 + 648 to km54 + 601, along with the construction of a pedestrian and bicycle path along the entire section of the investment.

The scope of investments included, among others:

– extension of the provincial road No. 414,
– widening of the road body,
– construction of a new pedestrian and bicycle route,
– construction of shoulders and a sidewalk,
– construction of pedestrian crossings,
– reconstruction of bus bays with space for shelters,
– construction of a vehicle parking place and a place for rest for travelers,
– reconstruction and construction of exits, culverts under the road and culverts under the exits,
– roadside ditches,
– reconstruction and protection of technical infrastructure devices colliding with the designed road system,
– construction of retaining walls, lighting, drainage, road safety elements (vertical and horizontal marking),
– greenery device,
– installation of monitoring.
The implementation of the project contributed to the increase in road safety and the emergence of direct material effects in the form of 2.55 km of built voivodeship roads, 3.16 km of reconstructed voivodeship roads.