Flaga Polska

Najważniejszym celem projektu było obniżenie energochłonności budynku zamku w Mosznej, poprzez głęboką modernizację energetyczną obejmującą m.in. zmiany:

– w systemach ogrzewania i wentylacji,

– instalacji doprowadzającej ciepłą wodę użytkową,

– wyposażenia na urządzenia o najwyższej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej;

– instalacji na instalacje OZE w celu uzyskania najlepszych efektów związanych z poprawą wydajności energetycznej.

Zrealizowane działania miały charakter kompleksowy i generować mają jak największe oszczędności ciepła i energii.  Przyczyniły się do efektywnego wykorzystania energii i zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery.

Projekt przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu, do zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wzrostu świadomości mieszkańców na temat możliwości oszczędzania energii i wykorzystania OZE.

Flaga Wielkiej Brytanii

The most important goal of the project was to reduce the energy consumption of the castle building in Moszna, through a deep energy modernization including, among others, changes:

– in heating and ventilation systems,

– domestic hot water supply,

– equipment for devices with the highest economic energy efficiency class;

– installations for renewable energy installations in order to obtain the best effects related to the improvement of energy efficiency.

The implemented activities were comprehensive and are to generate the greatest possible heat and energy savings. They contributed to the efficient use of energy and the reduction of pollutant emissions into the atmosphere.

The project contributed to the improvement of the quality of life of the region’s inhabitants, to the increase in the use of energy from renewable sources and to the increase of inhabitants’ awareness of the possibility of energy saving and the use of renewable energy sources.