Flaga Polska

Celem projektu było wsparcie 36 opolskich rezerwatów przyrody, tj. Barucice, Bażany, Biesiec, Blok, Boże Oko, Cicha Dolina, Dębina, Góra Gipsowa, Góra św. Anny, Grafik, Jaśkowice, Jeleni Dwór, Kamieniec, Kamień Śląski, Kokorycz, Komorzno, Krzywiczyny, Las bukowy, Lesisko, Leśna Woda, Ligota Dolna, Lubsza, Nad Białką, Olszak, Płużnica, Prądy, Przylesie, Przyłęk, Przysiecz, Rogalice, Rozumice, Smolnik, Srebrne Źródła, Staw Nowokuźnicki, Tęczynów, Złote Bagna poprzez:

– poprawę stanu ekosystemów, w tym siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych,

– podniesienie efektywność zarządzania rezerwatami przyrody w regionie poprzez wykonanie dokumentacji przyrodniczej i zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania rezerwatami,

– podniesienie stopnia społecznej świadomości i akceptacji w regionie, idei, celów i zasad ochrony rezerwatów przyrody m.in. poprzez oznakowanie wszystkich opolskich rezerwatów przyrody tablicami urzędowymi, informującymi o ich nazwie.

W ramach projektu przeprowadzono również działania informacyjne i edukacyjne poprzez aktualizacje strony internetowej poświęconej opolskim rezerwatom przyrody www.przyrodaslaska.pl, którą wzbogacono o nowe elementy i treści jak, np. ,,wirtualny spacer” po wybranych rezerwatach oraz stworzenie wersji mobilnej urządzenia.

Flaga Wielkiej Brytanii

The aim of the project was to support 36 nature reserves in Opole, i.e. Barucice, Bażany, Biesiec, Blok, God’s Eye, Cicha Dolina, Dębina, Góra Gipsowa, Góra św. Anna, Grafik, Jaśkowice, Jeleni Dwór, Kamieniec, Kamień Śląski, Kokorycz, Komorzno, Krzywiczyny, Beech forest, Lesisko, Forest Water, Ligota Dolna, Lubsza, Nad Białka, Olszak, Płużnica, Currents, Przylesie, Przyłęk, Przysiecz, Rogalice, Rozumice, Smolnik, Silver Springs, Nowokuźnicki Pond, Tęczynów, Golden Swamp through:

– improvement of the condition of ecosystems, including natural habitats and protected species,

– increasing the effectiveness of the management of nature reserves in the region through the preparation of natural documentation and the purchase of specialized software for managing the reserves,

– increasing the level of social awareness and acceptance in the region, the ideas, goals and principles of the protection of nature reserves, including by marking all Opole nature reserves with official boards informing about their names.

As part of the project, information and educational activities were also carried out by updating the website dedicated to Opole nature reserves www.przyrodaslaska.pl, which was enriched with new elements and content, such as a “virtual walk” around selected reserves and the creation of a mobile version of the device.