Flaga Polska

Realizacja projektu była jednym z kluczowych zadań gminy Olesno ujętych w jej Lokalnym Planie Rewitalizacji.  Projekt swym zakresem obejmował modernizację traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz rewitalizację stadionu miejskiego w Oleśnie.

Rewitalizacją traktu spacerowego objęta została aleja główna oraz strefa rekreacyjno-wypoczynkowa. Aleja główna wyłożona została  płytami granitowymi z donicami i nasadzeniami zieleni. Przebudowano mostki, schody do potoku. Wśród zieleni postawiono drewniane leżaki, atrakcyjne ławki, nowe kosze, punkty świetlne LED.

Rewitalizacja stadionu miejskiego polegała na wykonaniu pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną z naturalnej trawy; 8 m piłkochwytów; wiaty dla zawodników rezerwowych; bieżni 6 torowej lekkoatletycznej; rzutni do rzutu dyskiem; rzutni do pchnięcia kulą; skoczni do skoku w wzwyż, w dal i trójskoku; boiska treningowego z trawy.

Obiekty dostosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

– wzrostu jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Olesno poprzez zwiększenie oferty rekreacyjno-sportowej dzięki zagospodarowaniu i rewitalizacji obszarów zdegradowanych;

– powstania przestrzeni miejskiej wraz z obiektami małej architektury dedykowanymi dla wszystkich grup mieszkańców zagrożonych wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Olesno.

Flaga Wielkiej Brytanii

The implementation of the project was one of the key tasks of the Olesno commune included in its Local Revitalization Plan. The scope of the project included the modernization of the walking route at ul. Murka in Oleśno and revitalization of the municipal stadium in Oleśno.

The main avenue and the recreation and relaxation area were revitalized. The main alley was lined with granite slabs with pots and green plantings. Bridges and stairs leading to the stream were rebuilt. Among the greenery there are wooden deckchairs, attractive benches, new baskets, LED light points.

The revitalization of the city stadium consisted in constructing a full-size football pitch made of natural grass; 8 m of barrier netting; shelters for substitutes; 6-track athletics track; discus viewport; shot put viewport; jumps for high jump, long jump and triple jump; grass training pitch.

The facilities have been adapted to the needs of the disabled.

The implementation of the project contributed to:

– increase in the quality of life of residents in the Olesno Commune by increasing the recreational and sports offer thanks to the development and revitalization of degraded areas;

– creation of urban space with small architecture facilities dedicated to all groups of residents at risk of social exclusion in the city of Olesno.