Flaga Polska

Projekt realizowany był na terenie parku w Sławięcicach, osiedlu będącym częścią miasta Kędzierzyn-Koźle.

Głównym celem projektu była ochrona różnorodności biologicznej na terenie Kędzierzyna-Koźla, z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych.

Dzięki realizacji projektu:

– stworzono dogodne warunki do ochrony i rozwoju populacji gatunków zagrożonych poprzez ograniczenie dostępu do ich siedlisk, m.in. zagrożonego chrząszcza- pachnicy dębowej;

– przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, która pozwoliła na pozyskanie szczegółowych danych dotyczących lokalizacji gatunków chronionych;

– opracowano plan ochrony, w połączeniu z realizacją działań ochronnych na terenie parku w Sławęcicach;

– ograniczono działanie czynnika ludzkiego na siedliska i gatunki chronione poprzez wytyczenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych wraz z elementami małej architektury (ławki i kosze na śmieci)

– zapewniono ochronę pomników przyrody na terenie parku, połączoną z wyznaczeniem nowych pomników przyrody.

Działania te pozwoliły na zaplanowanie optymalnych działań ochronnych i zwiększenie bioróżnorodności na terenie Kędzierzyna-Koźla, które precyzyjnie odpowiedziały na rozpoznane potrzeby.

Efekt ochronny został wzmocniony poprzez zwiększenie świadomości społeczeństwa dzięki przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną w obszarze bioróżnorodności i ochrony środowiska.

Flaga Wielkiej Brytanii

The project was implemented in the park in Sławięcice, a housing estate that is part of the city of Kędzierzyn-Koźle.

The main objective of the project was to protect biodiversity in the area of Kędzierzyn-Koźle, using local natural resources.

Thanks to the project implementation:

– favorable conditions for the protection and development of endangered species populations have been created by restricting access to their habitats, including the endangered oak beetle;

– a natural inventory was carried out, which made it possible to obtain detailed data on the location of protected species;

– a protection plan was developed, combined with the implementation of protective measures in the park in Sławęcice;

– the impact of the human factor on protected habitats and species has been limited by setting out nature and educational paths with elements of small architecture (benches and litter bins);

– the protection of nature monuments in the park was ensured, combined with the designation of new nature monuments.

These activities made it possible to plan optimal protective measures and increase biodiversity in the area of Kędzierzyn-Koźle, which precisely responded to the identified needs.

The protective effect was enhanced by increasing the awareness of the public thanks to the information and education campaign related to environmental education in the field of biodiversity and environmental protection.