W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi z postępowań o udzielenie zamówienia współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej informujemy, że IK UP zwróciła się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z zapytaniem o możliwość wprowadzenia powyższych przesłanek.

Informacja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca w/w sytuacji znajduje się w piśmie poniżej:

Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej