W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wykorzystywania sprzętu zakupionego w projekcie oraz infrastruktury projektowej do działań wspierających osoby  przybywające do Polski z terytorium Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, iż w sytuacji gdy:

– wykorzystywanie sprzętu/infrastruktury projektowej nie koliduje z celami Programu, w ramach którego sprzęt został zakupiony/powstała dana infrastruktura (dotyczy wykorzystania w okresie zachowania trwałości projektu)

– wykorzystanie sprzętu/infrastruktury projektowej nie ogranicza działań w ramach projektu, w ramach którego został on zakupiony/powstała dana infrastruktura i jest wykorzystywany/a do działań projektowych

– jego/jej wykorzystanie jest bezkosztowe (tzn. nie generuje opłat i kosztów koniecznych do pokrycia przez osoby z niego korzystające)

– nie będą rozliczane w związku z jego wykorzystaniem żadne wydatki w projekcie

Instytucja Koordynująca Europejski Fundusz Społeczny (EFS) nie widzi przeciwskazań do wykorzystania sprzętu/infrastruktury projektowej dla realizacji ww. działań.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Koordynująca EFS pracuje nad szerszymi warunkami obejmowania wsparciem osób przebywających w Polsce w wyniku działań wojennych na Ukrainie i uzgadnia je z KE.