[02.12.2021 r.]

1 grudnia 2021 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu dla poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór I). Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.