Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2021-11-26

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 19 listopada 2021r. I nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

W terminie od 19.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą:

  • Zakładki często zadawane pytanie na stronie:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

  • poczty elektronicznej: punktefs@wup.opole.pl
  • faksu: 77 44 16 599
  • telefonu: 77 44 16 754

lub

w Wydziale Wyboru i Realizacji Projektów RPO

tel. 77 44 17 455.

Istnieje możliwość uzyskania informacji bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym o EFS - wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie pod numerem telefonu 77 44 16 754

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c (pokój nr 10) 

45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Procedura pozakonkursowa jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej oraz
  • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 19.11 - 26.11.2021r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IP, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas naboru/oceny wniosku/złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektu, ZWO upoważnia Kierownika Wydziału Wyboru i Realizacji Projektów RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu (lub w przypadku nieobecności Kierownika Wydziału- Zastępca Kierownika Wydziału) do podjęcia decyzji o wydłużeniu naboru/oceny/złożenia korekty o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/złożenia korekty zostanie ogłoszony w komunikacje zamieszczonym na stronie internetowej:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Procedury.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Województwo Opolskie.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w obszarze specjalizacji regionalnych w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach poddziałania 9.2.1 RPO WO 2014-2020, wynosi 8 000 000,00 PLN, w tym:

  • 8 000 000,00 PLN pochodzące z EFS

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pod numerem telefonu:  77 44 16 754 (Punkt Informacyjny o EFS) i 77 44 17 455 (Wydział Wyboru i Realizacji Projektów RPO) lub stacjonarnie w Punkcie Informacyjnym o EFS

Pokój nr 27

  1. Głogowska 25c

 45-315 Opole - wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru telefonicznie pod numerem telefonu 77 44 16 754

Linki

 

Zamieszczono w dniu: 2021-11-19