Rozpakowany, przykładowy laptop dla nauczycieli

Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!

Beneficjent

Samorząd Województwa Opolskiego

Koszty

Całkowita wartość projektu: 16 468 100,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 13 997 885,00 PLN

Wartość dofinansowania BP: 1 646 810 PLN 

Okres realizacji

01.12.2020 r. – 31.07.2021 r.

Cel

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19. Pośrednio wsparciem objętych zostanie 68.480 uczniów uczęszczających do szkół województwa opolskiego z terenu województwa opolskiego oraz 11.046 nauczycieli, w tym 9.004 nauczycieli, dla których szkoły podstawowe są pierwszym miejscem zatrudnienia.

Analiza potrzeb, przeprowadzona w oparciu o diagnozy potrzeb przedłożone i zatwierdzone przez organy prowadzące szkoły, wykazała pilną konieczność wsparcia w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Działania w projekcie

  • Zakup laptopów – 4.957 szt.
  • Wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w narzędzia TIK, rozwijające kompetencje informatyczne oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii. Pakiet działań informacyjnych, upowszechniających i świadomościowych skierowany do 385 szkół podstawowych województwa opolskiego, mający na celu rozwijanie kompetencji informatycznych i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Pakiet zakłada m.in. dostęp do bloga zawierającego treści dotyczące zdalnego nauczania, innowacyjnych metod edukacjo-pedagogicznych, inteligentnych rozwiązań, sposobów motywacji, zapobiegania wykluczeniu społecznemu wśród uczniów i nauczycieli w sytuacji izolacji, ograniczenia kontaktów społecznych i zagrożenia zakażeniem.
  • Dostęp dla wszystkich szkół do webinariów oraz e-booków w zakresie m.in. obsługi platform nauczania zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Ms Teams.