Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w zakresie infrastruktury sportowej planowanego na miesiąc maj 2021r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2021, wersja nr 2 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru z maja 2021r. na czerwiec 2021r. w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 w zakresie infrastruktury sportowej.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest prośbami potencjalnych Wnioskodawców o wydłużenie terminu składania do IZ RPO WO 2014-2020 zaktualizowanych programów rewitalizacji a także przesunięcia terminu naboru konkursu w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020.