Flaga Polska

„– Atrakcyjność projektu, to przede wszystkim doskonała lokalizacja w centrum miasta, bliskość hali sportowej, kina i domu kultury zapewniają jego dużą popularność wśród naszych mieszkańców. Ponadto, łączymy tam funkcje rekreacyjne z opieką nad dziećmi w ramach świetlicy środowiskowej „Parasol” i pomocą w samodzielnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych zapewnianą przez Zakład Aktywności Zawodowej.” Jarosław Kielar, Burmistrz Kluczborka

Projekt ten to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów pod względem społecznym i gospodarczym.

W wielu opolskich miastach są obszary od wielu lat wymagające rewitalizacji – jakościowej, pozytywnej zmiany. Przemiana przestrzenna, społeczna i ekonomiczna doskonale widoczna jest w miejscach zrewitalizowanych z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na terenie województwa opolskiego.

Kompleksowa rewitalizacja

Gmina Kluczbork w maju 2020 r. zakończyła realizację drugiego etapu projektu, w ramach którego spektakularną przemianę przeszedł m.in. poprzemysłowy obszar w centrum miasta przy ul. Pułaskiego. Podczas pierwszego etapu rewitalizacji w 2012 roku odremontowano rynek, zabytkowy ratusz, park miejski oraz zabytkowe kamienice. Ostatecznie kompleksowo zagospodarowano prawie 1,5 hektarowy teren!

Centrum integracji społecznej

W 2007 r. Gmina Kluczbork przejęła teren byłego zakładu Przedsiębiorstwo FAMPRA Sp. z o.o. z Kluczborka. Zakład produkował małą miejską architekturę, taką jak żeliwne latarnie, ławki, barierki, kosze, kwietniki itp. Większość budynków zlokalizowanych na tym terenie powstała przed I Wojną Światową w latach 1910-1915, które pełniły funkcję hal produkcyjnych, odlewni żeliwa, odlewni metali kolorowych, stacji odpylania, magazynu wyrobów hutniczych oraz budynków administracyjno-socjalnych. Z ponad 16 budynków w ramach rewitalizacji pozostawiono dwa, które zostały zmodernizowane. Na zrewitalizowanych terenach powstało CENTRUM KLUCZBORSKA BAJKA, w skład którego wchodzi m.in. Zakład Aktywności Zawodowej w Kluczborku. W zakładzie powstały pracownie: uniwersalna, utrzymania porządku, krawiecka, poligraficzna i ceramiczna. Docelowo zatrudnienie znajdzie tam około 30 osób, w tym osób niepełnosprawnych. Do kolejnego budynku po jego adaptacji przeniesiono świetlice środowiskowe „Parasol” dla dzieci z trudnych rodzin. Oprócz robót budowlano-montażowych do obu budynków zostało zakupione niezbędne wyposażenie.

W ramach II etapu rewitalizacji stworzono także teren rekreacji, nauki i rozrywki, na którym znajdują się plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miasteczko ruchu drogowego. Utworzono także mini amfiteatr obejmujący scenę oraz widownię. Jedna ze ścian budynku świetlic pełni rolę ekranu kina plenerowego, a na placu stworzono miejsce na projektor i leżaki. W kolejnej części powstała kawiarnia kinowa z tarasem, która wkrótce rozpocznie działalność. Cały teren został ogrodzony, zasadzono drzewa i krzewy oraz utworzono miejsca postojowe. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniosło ponad 6 mln zł.

Łączna wartość inwestycji w projekt „Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” wyniosła 2 852 490.39 EUR (12 752 058,29 PLN), przy czym wkład unijny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1 347 591.07 EUR (6 024 405,87 PLN) został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”.

Flaga Wielkiej Brytanii

Converting old factory halls into a Centre for Social Inclusion

“–The attractiveness of the project is based primarily on the excellent location in the city centre, vicinity to a sports hall, cinema and cultural centre, which provide its high popularity among our residents. In addition, the project combines recreational functions with child care in “Umbrella” community centre and with the support of independent activities of people with disabilities, who attend the Professional Activity Facilities; Jarosław Kielar, Mayor of Kluczbork

This project is a comprehensive infrastructure project aimed to revitalize degraded social and economic areas.

Many cities of Opole region have areas that have been requiring revitalization for years. They need a positive, quality change. Spatial, social and economic transformation is well visible in places revitalized with the use of European Funds assigned to Opolskie Voivodeship.

Comprehensive revitalization

In May 2020, Kluczbork Municipality completed the second phase of the project, which included a spectacular transformation of former industrial area in the city centre, at Pulaski Street. During the first phase of revitalization in 2012, the old market and historic town hall was renovated, together with the city park and historic buildings. The complex improvement covered almost 1.5 hectare of the land!

Centre for Social Inclusion

In 2007, Kluczbork Municipality took over the premises of former plant of FAMPRA Sp. z o.o. in Kluczbork. The plant produced small items of urban architecture, such as cast iron lanterns, benches, railings, bins, flower boxes, etc. Most of the buildings located on the site were built before World War I in the years 1910-1915 and served as production halls, cast iron foundry, ferrous metal foundry, de-dusting station, warehouse of metallurgical products, administrative and social buildings. Out of more than 16 buildings subject to the revitalization, two were upgraded. The revitalized areas have been used for establishing CENTRUM KLUCZBORSKA BAJKA (Kluczbork Fairy Tale Centre), which is a stage of many initiatives, including the Professional Activity Facilities The facilities consist of various workshops: general, maintenance, tailoring, printing and ceramic. Ultimately, it will employ approximately 30 people, including persons with disabilities. The next upgraded building was adapted to host “Umbrella” community centre for children from families with difficulties. In addition to the construction and installations works, both buildings have been provided with the necessary equipment.

In the second phase of the revitalization, the recreational area was created to support education and entertainment, including a playground, an outdoor gym and mini-traffic lanes for learning traffic rules. Moreover, a mini-amphitheatre was constructed, including stage and audience area. One external wall of the community centre is used as a screen during outdoor cinema screenings with the audience seated on sun loungers and the projector installed at the prepared location. There is also a cinema café with a terrace, which will be opened soon. The whole area has been fenced, trees and shrubs have been planted and parking spaces have been assigned. Project financing from EU funds amounted to over PLN 6 million.

Total investment in project “Revitalization of Kluczbork city by improving the quality of its public space, as well as preventing and combating social exclusion” amounted to EUR 2 852 490.39 (PLN 12 752 058.29), whereas the contribution of the European Regional Development Fund with a value of EUR 1 347 591.07 EUR (PLN 6 024 405.87) has been submitted via the Regional Operational Programme for Opolskie Voivodeship 2014-2020. The investment is covered by the priority of “Investment in social infrastructure.”Dół formularza