Mając na uwadze zalecenia KE ustalona została nazwa Programu: Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO). Zakres tematyczny polityki spójności na lata 2021-2027 obejmuje w szczególności 5 celów polityki, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+). Planuje się skierować wsparcie na następujące obszary:

w ramach Celu Polityki 1 – Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej:

– innowacje w gospodarce,

– e-usługi publiczne oraz cyfryzacja MŚP,

– wzrost konkurencyjności w MŚP,

– inteligentne specjalizacje regionu.

w ramach Celu Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem:

– efektywność energetyczna,

– odnawialne źródła energii,

– zapobieganie zagrożeniom,

– gospodarka wodno-ściekowa,

– gospodarka o obiegu zamkniętym,

– ochrona różnorodności biologicznej,

– strategie niskoemisyjne.

w ramach Celu Polityki 3 – Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych:

– infrastruktura drogowa.

w ramach Celu Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych (EFS + EFRR):

– rynek pracy,

– programy zdrowotne dla aktywności zawodowej,

– rozwój edukacji,

– kształcenie ustawiczne,

– aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

– integracja społeczna obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych,

– usługi zdrowotne i społeczne,

– Europejski Budżet Obywatelski (EBO) realizowany w ww. zakresie,

– inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (EFRR),

– inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR),

– inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (EFRR).

w ramach Celu Polityki 5 – Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych:

– dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na obszarach miejskich,

– Europejska Inicjatywa Miejska,

– Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na pozostałych obszarach,

– Europejska Inicjatywa Sołecka.