Flaga Polska

„– Ten projekt to cały szereg skoordynowanych działań, takich jak rozwój komunikacji miejskiej, zakup niskoemisyjnych autobusów i budowa ścieżek rowerowych, które w kompleksowy sposób wpływają na zmniejszenie emisji CO2 w regionie.” Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Ponadto projekt przyczyni się do realizacji celów pobocznych, którymi są: wsparcie transportu publicznego oraz transportu niezmotoryzowanego.

Dzięki partnerskiej współpracy 9 gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego, możliwa jest realizacja wspólnej inicjatywy, która przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w regionie. Każdy z partnerów realizuje ważne z jego punktu widzenia inwestycje ograniczające niską emisję (m.in. budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, wymianę oświetlenia ulicznego, przebudowę dróg, centra „parkuj i jedź”), ale to właśnie powoduje, że wspólnie przyczyniają się do osiągnięcia globalnego efektu.

Ekologia w parze z bezpieczeństwem

Projekt przewiduje zarówno budowę ścieżek rowerowych  o długości ponad 26 km, jak również wyprowadzenie ruchu z centrum. Zaproponowane rozwiązania z zakresu organizacji ruchu zachęcają do rezygnacji z indywidualnej komunikacji samochodowej na rzecz transportu publicznego i transportu rowerowego. Działania te wpływają na ograniczenie produkcji spalin i poprawę komfortu życia mieszkańców, a także w istotnym stopniu ograniczają hałas, drgania i zapylenie środowiska. Ponadto, wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, parkingów „P&R” (2 obiekty, 213 miejsc) „B&R” (2 obiekty, 85 miejsc), przyczynia się do zmniejszenia przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. Zarówno budowa chodników i ścieżek rowerowych, jak i montaż oświetlenia drogowego ma na celu zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym dostępu do bezpiecznych przystanków. Projekt jest także odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, gdyż wykonane badania dowiodły, że infrastruktura techniczna, taka jak drogi, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe jest czynnikiem najczęściej ocenianym negatywnie i przekłada się na niski komfort zamieszkania i niską atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru.

Wyższy komfort i lepsza informacja

Przedmiotem realizacji II etapu tego projektu jest infrastruktura służąca obsłudze pasażerów m.in. interaktywna informacja pasażerska, zakup i uruchomienie e-usług oraz zakup 19 nowych autobusów o łącznej pojemności 1.113 miejsc siedzących i stojących, które spełniają normę Euro 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin. Komfortowa podróż pasażerów nowoczesnym taborem i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, który dostarcza dyspozytorom oraz osobom zarządzającym transportem w czasie rzeczywistym informacje o pozycji poszczególnych pojazdów i ich relacji do rozkładów jazdy, umożliwiło usprawnienie eksploatacji autobusów, integrację systemów pomiędzy miastami subregionu i wreszcie zahamowanie niekorzystnego trendu rezygnacji z komunikacji publicznej na rzecz komunikacji indywidualnej dzięki dostarczeniu pasażerom wyższego komfortu i lepszej informacji o podróżach.

Wartość inwestycji w oba projekty „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” wyniosła 8 589 971.56 EUR (38 401 467,86 PLN) w pierwszym etapie i 4 251 860.16 EUR (19 007 940,84 PLN) w drugim etapie.

Wkład unijny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 5 925 129.11 EUR (26 488 289,70 PLN) dla etapu I i 1 990 828,77 EUR (8 900 000,00 PLN) dla etapu II, został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na okres programowania 2014–2020.

Inwestycja objęta jest priorytetem „Gospodarka niskoemisyjna”.

Flaga Wielkiej Brytanii

“- This project involves a whole series of coordinated actions such as development of public transport, purchase of low-emission buses and construction of bicycle paths, which comprehensively contribute to the reduction of CO2 emissions in the region.”Roman Kolek, Deputy Marshal of Opolskie Voivodeship

The main objective of the project is the improvement of air quality in the Kędzierzyn-Strzelecki Subregion. Moreover, the project will contribute to non-core objectives such as: support for public transport and non-motorized transport.

The partnership of 9 municipalities and counties of the Kędzierzyn-Strzelecki Subregion is the basis for a joint initiative, which facilitates the reduction of harmful emissions in the region. All partners implement investments that are both important for them and restrict emissions (e.g. construction of bicycle paths or joint bicycle-pedestrian paths, modernization of street lighting, reconstruction of roads, ‘park and ride’ centres), contributing to the global effect.

Ecology in hand with safety

The project involves the construction of bicycle paths, with a length of more than 26 km, as well as removing car traffic from town and city centres. Proposed solutions for traffic organization encourage road users to opt for public transport and cycling instead of cars. These measures limit the generation of exhaust gases and improve the life quality of residents, as well as significantly reduce noise, vibration and dust emitted into the environment. Furthermore, newly constructed road surfaces, bus bays, “P&R” car parks (2 locations, 213 parking spaces), bike and ride (“B&R”) facilities (2 locations, 85 parking spaces), help to reduce the penetration of harmful substances into the ground. The aim of constructing the pavements and bicycle paths, as well as installing the road lighting is to improve the traffic flow and increase the safety of road users, including access to safe bus stops. The project also responds to the needs of local residents, as the results of surveys indicate that the condition of technical infrastructure, such as roads, pavements, lighting, bike paths is negatively evaluated, translating into low living comfort and low investment attractiveness of the area.

Higher comfort and better information

The second phase of the project covers the infrastructure for public transport passengers, including interactive passenger information, purchase and launch of e-services and 19 new buses with a total passengers capacity of 1113 (seating and standing places) that meet the Euro 6 standard for emissions of gaseous and particulate pollutants and smoke. Comfortable journey of passengers using a modern fleet and the Dynamic Passenger Information System, which provides public transport dispatchers and managers the real-time information on the location of individual vehicles and their adherence to the timetables, improved the operation of buses, integration of systems between towns of the subregion and, finally, reversed the negative trend of resigning from public transport in favour of individual cars by providing passengers with higher comfort and better travel information.

The total investment value of both projects “Improvement of air quality in the Kędzierzyn-Strzelecki Subregion” amounted to EUR 8 589 971.56 (PLN 38 401 467.86) in the first phase and EUR 4 251 860.16 EUR (PLN 19 007 940.84) in the second phase.

The contribution of the European Regional Development Fund with a value of EUR 5 925 129.11 ( PLN26 488 289.70) for the first phase and EUR 1 990 828.77 (PLN 8 900 000.00 PLN) for the second phase, has been submitted via the Regional Operational Programme for Opolskie Voivodeship 2014-2020.

The investment is covered by the priority of “Low-carbon economy”.