Informacja dot. przyjęcia tymczasowych ram prawnych w zakresie środków pomocy państwa w związku z pandemią Koronawirusa

Informujemy o przyjęciu przez Komisję Europejską Komunikatu – Piątej zmiany Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 wraz ze zmianą załącznika do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych.
Komisja zdecydowała się w szczególności na przedłużenie Tymczasowych ram do 31 grudnia 2021 r. oraz podwyższenie obowiązujących w nich pułapów pomocy.

Link do przedmiotowego Komunikatu:

Treść zmiany

Nieformalna ujednolicona wersja Tymczasowych ram