Zakończenie etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014 2020 (V nabór)

[21.01.2021 r.]

21 stycznia 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach V naboru wniosków do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 11 ocenianych wniosków, 10 pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. negocjacji. Alokacja na konkurs w wysokości 3 241 177,00  zł pozwala na przeprowadzenie negocjacji z 7 wnioskodawcami (lp.1-7), których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów, niemniej Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020 zgodnie z zapisami Procedury konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu podejmie również negocjacje z 3 kolejnymi projektodawcami (lp.8-10), których wnioski zostały skierowane do tego etapu.