Informacji dot. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw.

Senat przyjął wczoraj ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższa ustawa przede wszystkim umożliwi przedłużenie stosowania rozwiązań przewidzianych w tzw. specustawie funduszowej do dnia 31 grudnia 2023 r., co oznacza, że aż do zakończenia bieżącej perspektywy finansowej możliwe będzie korzystanie z ułatwień we wdrażaniu programów operacyjnych i projektów uzasadnionych skutkami wystąpienia pandemii COVID-19.

Ponadto ustawa stworzy odpowiednie podstawy prawne dla wprowadzenia do krajowego porządku prawnego planu rozwojowego służącego realizacji Krajowego Planu Odbudowy oraz umożliwi wydanie programów pomocowych pozwalających na udzielanie pomocy publicznej w ramach KPO.

Ustawa zawiera również przepisy umocowujące ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do przygotowania i zarządzania programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej (tzw. program postFEAD).

Niezwłocznie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta zostanie ona skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tak aby mogła wejść w życie jeszcze przed końcem roku.