Dodatkowe środki dla Polski w ramach instrumentu REACT-EU

Trwają prace nad zaprogramowaniem środków z instrumentu REACT-EU, które stanowią dodatkową alokację dla Polski w ramach Polityki Spójności w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Na podstawie wyników negocjacji budżetowych, Komisja Europejska (KE) dokonała podziału pomiędzy państwa członkowskie pierwszej transzy instrumentu w ramach którego, Polska otrzyma w pierwszej transzy dodatkową alokację w wysokości 1,55 mld EUR. Druga transza instrumentu w wysokości 10 mld EUR zostanie podzielona na poszczególne państwa członkowskie przez KE na podstawie aktualnych danych makroekonomicznych w październiku 2021 r. Zgodnie z szacunkami MFiPR, łączna alokacja z instrumentu REACT-EU dla Polski wyniesie ok. 2 mld EUR.

Według wstępnych założeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, środki te zostaną przeznaczone na działania w następujących obszarach:

I. sektor zdrowia (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instytucja odpowiedzialna za wdrażanie: Ministerstwo Zdrowia) – ok. 600 mln EUR;

II. infrastruktura energetyczna (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instytucja odpowiedzialna za wdrażanie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska) – ok. 400 mln EUR;

III. cyfryzacja – (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) – ok. 300 mln EUR;

IV. wsparcie przedsiębiorstw – granty i fundusz pożyczkowy dla MŚP (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 16 programów regionalnych) – ok. 700 mln EUR.

Zgodnie z przedstawionymi wstępnymi założeniami w ramach instrumentu REACT-EU, wsparcie dla sektora przedsiębiorstw ma być realizowane zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Dodatkowe środki z REACT-EU mogą być wdrażane jedynie w ramach nowych osi priorytetowych w programie oraz nie mogą być transferowane do już istniejących działań i poddziałań. Okres kwalifikowalności wydatków jest taki sam jak w przypadku pozostałych środków w perspektywie 2014-2020 tj. do 31.12.2023 r. Co istotne, początek kwalifikowalności wydatków został wyznaczony od 1 lutego 2020 r.

Należy również zwrócić uwagę na poziom dofinansowania projektów, który dla tego instrumentu został ustanowiony na maksymalnym poziomie do 100%.

Zgodnie z deklaracjami KE, proces zmian w programach ma być maksymalnie przyspieszony w celu jak najszybszego uruchomienia dodatkowych środków.